ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนโปรแกรม Web browser

HTML (Hypertext Markup Language)HTML (Hypertext Markup Language)

        เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนโปรแกรม Web browser เช่นโปรแกรม GoogleChrome, Internet explorer เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งแบบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, และการเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต

HTML5

        เริ่มต้นพัฒนาโดย Apple, Mozila Fonmdation, และ Opera Software ภาษา Html5 เป็นภาษาที่ถูกใช้ในการสร้าง Web site ต่าง ๆ และ Web application

500x500

รู้จัก Html ก่อนสร้าง Web application

        ภาษา Html เป็นภาษาที่มีลักษณะของโค้ด คือ จะเป็นไฟล์ที่เก็ยข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASC|| code) ซึ่งเขียนอยู่ในรูปของเอกสารข้อความจึงทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถกำหนดรูปแบบและโครงสร้างได้ ภาษา Html ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่รุ่น 1.0, 2.0, 3.0 จนถึง 5.0 คือรุ่นล่าสุดในปัจจุบัน

การทำงานกับภาษา Html

        - สามารถใช้ได้กับโปรแกรมสร้างและแก้ไขข้อความ (Text Editor) ได้แก่ Notepad, SublimeText3

        - สามารถทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ทุกตัวที่สนับสนุน Html ได้แก่ Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firfox, Safari เป็นต้น

ความสามารถเด่น ๆ ของ Html5

        - Audio and Video Support รองรับสื่อมัลติมีเดียได้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับการแสดงภาพและเสียงได้ดีมายิ่งขึ้น

        - New form Input มีการเพิ่มการรับข้อมูลชนิดใหม่ ๆ มากมายเพื่อรับข้อมูลรูปแบบนั้น ๆ โดยตรง เช่น Email, Number, Datetime เป็นต้น เป็นการปรับลดขั้นตอนในการเขียนสคริปต์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย

        - Semantic Markup Page Layout เป็นองค์ประกอบเชิงความหมายช่วยในการจัดหน้าแบบแบ่งส่วนได้โดยง่าย เช่น <header>, <nav>, <div>, และ <footer>

        - Canvas Graphics ช่วยให้สามารถวาดรูปกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ ตามที่เราต้องการบนหน้าเว็บเพจได้ง่ายและสะดวกมายิ่งขึ้น

        - Drag and Drop รองรับการใช้เมาส์ในการลากแล้ววางวัตถุบนหน้าเว็บโดยใช้คำสั่ง (JavaScript) ควบคุมการทำงาน

        

500x500

เอกสารอ้างอิง

        สิทธิชัย ประสานวงศ์. (2559). การสร้างเว็บไซต์(ด้วยภาษา Html5). กรุงเทพฯ:ซอฟท์เพรส


Back Next