รู้จักโครงสร้างของภาษา HTML

Structureการสร้างเอกสาร Html มีองค์ประกอบ หรือที่เรียกว่า Element หลัก ๆ อยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความและส่วนที่เป็นคำสั่ง


Tag

        แท็ก(Tag) เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อกำหนดส่วนต่าง ๆ ในเอกสาร Html ซึ่งจะเขียนอยู่ในเครื่องหมาย < > ในรูปแบบ <คำสั่ง> เช่น <html>, <p>, <br>, <u>เป็นต้น โดยแต่ละ Tag ก็จะทำหน้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

        1. รูปแบบคำสั่งที่มีเพียงคำสั่งเดียวหรือมีเพียงแค่ Tag เดียว ก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องปิด Tag เช่น <br>, <hr>

        2. รูปแบบคำสั่งที่เป็น Tag คู่ คือ มีส่วนเริ่มต้นเรียกว่า แท็กเปิด (Start tag) และส่วนจบของคำสั่งเรียกว่า แท็กปิด (End tag) ซึ่งส่วนจบของคำสั่งหรือที่เรียกว่า แท็กปิด (End tag) จะมีเครื่องหมาย Slash (/) กำกับไว้ที่หน้าแท็ก

<ชื่อคำสั่ง> ....ข้อความ.... </ชื่อคำสั่ง>
ตัวอย่าง เช่น

        <html>........</html>

        <p>........</p>

        <br>........</br>

500x500

Attribute

        ในแต่ละ Tag คำสั่งนั้นสามารกำหนดคำสั่งเสริมเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (Attribute) ของแท็กคำสั่งนั้น ตัวอย่างรูปแบบการเขียน

attributename="value"

        attributename ก็คือ ชื่อของ attribute และ value ก็คือค่าที่กำหนดให้กับ attribute โดย attribute นั้นจะเขียนถัดจาก Tag คำสั่ง ซึ่งจะต้องเว้นช่องว่างระหว่าง Tag คำสั่งกับ attribute และจะเขียนอยู่ใน Tag เปิดเท่านั้น

ตัวอย่าง เช่น

        <tag> attributename="value" ...ข้อความ... </tag>


นอกจากนี้เรายังสามารถใส่ attribute ได้มากกว่า 1 คำสั่ง ซึ่งจะต้องเว้นช่องว่างระหว่าง attribute เช่น

        <tag>attribute1="value"   attribute2="value"</tag>

500x500

เอกสารอ้างอิง

        สิทธิชัย ประสานวงศ์. (2559). การสร้างเว็บไซต์(ด้วยภาษา Html5). กรุงเทพฯ:ซอฟท์เพรส


Back Next