ตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก Database ออกมาโชว์


ID Firstname Lastname Student_id Classroom
1 Apirawut sita 11111 4/4
2 อภิราวุฒิ สีทา 11111 4/4
3 นักเรียน สิรินธร 12345 1/1
33 apirawut sitha 12345 1/1


Code ตัวอย่าง 

 • 
  <-?php
  $Showdata = "SELECT * FROM tb_exshowdata ";  // คำสั่งค้นหาข้อมูลใน ตาราง tb_exshowdata
  $ShowdataRS = $Connection->query($Showdata);
  ?>
  
   <div class="jumbotron">
    <p class="lead">ตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก Database ออกมาโชว์</p>
     <div class="container">
      <table class="table">
       <thead>
        <tr>
         <th>ID</th>
         <th>Firstname</th>
         <th>Lastname</th>
         <th>Student_id</th>
         <th>Classroom</th>
        </tr>
       </thead>
       <-?php
        while ($row = $ShowdataRS->fetch_assoc()) {
       ?>
        <tr>
         <th><-?php echo $row['id_ExShowdata']; ?></th>
         <td><-?php echo $row['Firstname']; ?></td>
         <td><-?php echo $row['Lastname']; ?></td>
         <td><-?php echo $row['Student_id']; ?></td>
         <td><-?php echo $row['Classroom']; ?></td>
        </tr>
       <-?php }?>
      </table><br>
     </div>
   </div>
  
             


ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลไปยัง Database และ Select ข้อมูลออกมาโชว์ในตาราง

ให้ลองกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม InputForm

จากนั้นระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่กรอกลงไปยัง Database ใน PHPMyadmin

แล้วโชว์ข้อมูลออกมาตามตารางที่กำหนดหรือ ตามที่เขียนคำสั่งให้โชว์ข้อมูลไว้ ดังรูปตัวอย่าง


InputForm