ตัวอย่างการสร้าง Form Insert ข้อมูลนักเรียน


Student Form


HTML Code PHP Code

 • 
  <div class="container" style="margin-top: 4% ">
   <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
    <div class="panel panel-danger">
     <div class="panel-heading" align="center">Student Form</div>
      <div class="panel-body">
       <form class="form-group" method="POST">
        <div class="form-row">
  
         <div class="form-group">
          <label for="inputStudentname" class="col-form-label">Studentname</label>
          <input type="text" name="Studentname" class="form-control" placeholder="Studentname" required="">
         </div>
  
         <div class="form-group">
          <label for="inputLastname" class="col-form-label">Lastname</label>
          <input type="text" name="Lastname" class="form-control" placeholder="Lastname" required="">
         </div>
  
         <div class="form-group">
          <label for="inputClassroom" class="col-form-label">Classroom</label>
           <select class="form-control" name="Classroom" required="">
            <option value="">Choose</option>
           </select>
         </div>
  
         <div class="form-group">
          <label for="inputStatus" class="col-form-label">Status</label>
           <select class="form-control" name="Statusname" required="">
            <option value="">Choose</option>  
           </select>
          </div>
  
         <center>
          <button class="btn btn-info btn-sm" name="Input_Student" type="submit">SAVE</button>
         </center>
       </form>               
      </div>
    </div>
   </div>
  </div>
         
             
 •       
  if (isset($_POST['Input_Student'])) {
   $Studentname = $_POST["Studentname"];
   $Lastname = $_POST["Lastname"];
   $Classroom = $_POST['Classroom'];
   $Statusname = $_POST['Statusname'];
  
   $Student = "INSERT INTO tb_student(Firstname,Lastname,Class,Status) 
   VALUES ('$Studentname','$Lastname','$Classroom','$Statusname')";
   $studentQR = $Connection->query($Student);
    if ($studentQR) {
     echo "<script> alert('---บันทึกข้อมูลสำเร็จ---'); location='Ls_Example_Student.php';</script>";
    }else{
     echo "เกิดข้อผิดพลาดในการเพิ่มข้อมูล".$Connection->erron();
    }
     $Connection->close();
    }