ตัวอย่างการลบ หรือ Delete ข้อมูลจาก Form

ตาราง User
ID Username Password Email การจัดการ


Code ตัวอย่าง

  • <-?php $Showdata = "SELECT * FROM tb_ex_delete "; // คำสั่งค้นหาข้อมูลใน ตาราง tb_ex_delete $ShowdataRS = $Connection->query($Showdata); ?> <div class="jumbotron"> <p class="lead">ตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก Database ออกมาโชว์</p> <div class="container"> <table class="table"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Username</th> <th>Password</th> <th>Email</th> </tr> </thead> <-?php while ($row = $ShowdataRS->fetch_assoc()) { ?> <tr> <th><-?php echo $row['Ex_delete_id']; ?></th> <td><-?php echo $row['Username']; ?></td> <td><-?php echo $row['Password']; ?></td> <td><-?php echo $row['Email']; ?></td> </tr> <-?php }?> </table><br> </div> </div>


ตัวอย่างการลบ หรือ Delete ข้อมูลจาก Form
โดย Select ข้อมูลออกมาโชว์ในตาราง เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการลบ

ให้ลองกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม InputForm

จากนั้นระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่กรอกลงไปยัง Database ใน PHPMyadmin

แล้วโชว์ข้อมูลออกมาตามตารางที่กำหนดหรือ ตามที่เขียนคำสั่งให้โชว์ข้อมูลไว้

จากนั้นให้ (กด) เลือกที่ปุ่ม ของข้อมูลที่ต้องลบใน colum (การจัดการ) ดังรูปตัวอย่าง


InputForm