ตัวอย่าง การสร้าง Form รับข้อมูล
การใส่ข้อความใน Form โดยใช้คำสั่ง Label

วิธีการเขียน


         <label>...ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดง...</label>

         ตัวอย่าง เช่น 
               <label>Username</label>
            
           
500x500

การสร้างช่องรับข้อมูลหรือ Textbox ใน Form โดยใช้คำสั่ง Input

วิธีการเขียน


<Input type="..ประเภทข้อมูล.." class="..กำหนดคุณสมบัติ.." name="..ชื่อของช่องรับข้อมูลนี้..">

ตัวอย่าง เช่น 
       <input type="text" class="form-control" name="Username">
            
           
500x500

การสร้างปุ่ม Button ใน Form โดยใช้คำสั่ง Button

วิธีการเขียน


<button type="..ประเภท.." class="..กำหนดคุณสมบัติ..">...ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงในปุ่ม...</Button>

ตัวอย่าง เช่น 
       <button type="Submit" class="btn btn-primary">btn-primary</button>
            
           


วิธีการปรับขนาดปุ่ม


<button class="btn btn-..กำหนดสีของปุ่ม.. btn-..กำหนดขนาดของปุ่ม.."></button>
            
           

500x500