ตัวอย่าง login_Form


Username : User / Password : 123456789
Login Form


HTML Code

 • login Fome

              
  <div class="container" style="margin-top: 8% ">
   <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
    <div class="panel panel-primary">
     <div class="panel-heading" align="center">Login Form</div>
      <div class="panel-body">
  
       <form class="form-group" method="POST" action="">
        <div class="row">
         <div class="form-group col-xs-12">
          <label for="username"><span class="text-danger" style="margin-right:5px;">*</span>ชื่อผู้ใช้:</label>
          <div class="input-group">
           <input class="form-control" type="text" name="Username" placeholder="Username" required/>
            <span class="input-group-btn">
             <label class="btn btn-success"><span class="glyphicon glyphicon-user" ></label>
            </span>
           </span>
          </div>
         </div>
        </div>
        <div class="row">
         <div class="form-group col-xs-12">
          <label for="password"><span class="text-danger" style="margin-right:5px;">*</span>รหัสผ่าน:</label>
          <div class="input-group">
           <input class="form-control" type="password" name="Password" placeholder="Password" required/>
            <span class="input-group-btn">
             <label class="btn btn-warning"><span class="glyphicon glyphicon-lock" ></label>
            </span>
            </span>
          </div>
         </div>
        </div>
        <center>
         <button class="btn btn-info btn-sm" name="Login" type="submit">เข้าสู่ระบบ
        </center>
       </form>
       
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>