การส่งข้อมูลแบบ Post การรับและส่งข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Post

  • แบบ POST นั้น เวลาส่งข้อมูลผู้ใช้งานจะไม่มองเห็นข้อมูลที่ส่งไป และไม่มีข้อจำกัดของเรื่องขนาดของข้อมูลที่ส่ง

           $_POST หมายถึง ตัวแปรที่สร้างขึ้นไว้ในไฟล์ PHP หรือภาษา Script อื่นๆ ที่มีสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับค่าของตัวแปรที่ส่งมาจากฟอร์ม HTML ผ่านทาง method หรือวิธีการที่ใช้ส่งข้อมูลชื่อว่า POST ซึ่งเป็นการส่งตัวแปรหรือข้อมูลจากฟอร์มไปยัง Script โดยตรง โดยไม่ผ่าน URL และมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างการส่ง ดังนั้น การส่ง REQUEST แบบ POST จึงเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นความลับ เพราะข้อมูลดังกล่าว จะไม่ถูกแสดงให้เห็นได้ใน Address Bar

           การรับข้อมูลแบบ POST ในภาษา PHP จะใช้ตัวแปร $_POST ในการรับข้อมูล ในการจะรับข้อมูลแบบ POST นั้น Form ที่ส่งข้อมูลมา จะต้องกำหนด method="post" ควรใช้ POST เมื่อข้อมูลที่ส่ง เป็นความลับ เช่น พาสเวิร์ด รหัสบัตรเครดิต และอื่น ๆ ถ้าข้อมูลที่ส่งเป็นความลับ

Code ตัวอย่าง

 • $_POST Example

                
  <form role="form" method="post" action="login_Process.php">
   <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Username</label>
     <input type="text" class="form-control" id="exampleInputEmail1" placeholder="กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณ">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
     <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="กรอกรหัสผ่านของคุณ">
   </div>
   <center>
    <a type="submit" class="btn btn-xl btn-danger" name="submit" href="main.php" >ส่งข้อมูล</a>
   </center>
  </form>               
                 
                  

500x500

การส่งข้อมูลแบบ Get การรับและส่งข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Get

  • แบบ GET นั้น จะส่งค่าผ่านทาง URL ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลที่ส่งไปได้

           $_GET หมายถึง ตัวแปรที่สร้างขึ้นไว้ในไฟล์ PHP หรือภาษา Script อื่นๆ ที่มีสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับค่าของตัวแปรที่ส่งมาจากฟอร์ม HTML ผ่านทาง method หรือวิธีการที่ใช้ส่งข้อมูลชื่อว่า GET โดยตัวแปรหรือข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งโดยพ่วงท้ายไปกับ URL ดังนั้น การส่ง REQUEST แบบ GET ข้อมูลจะถูกส่งและแสดงให้เห็นได้ใน Address Bar

           การรับข้อมูลแบบ GET ในภาษา PHP จะใช้ตัวแปร $_GET ในการรับข้อมูล ในการจะรับข้อมูลแบบ GET นั้น Form ที่ส่งข้อมูลมา จะต้องกำหนด method="get" ควรใช้ GET เมื่อข้อมูลที่ส่ง เกี่ยวข้องกับ keyword ในการค้นหา

Code ตัวอย่าง

 • $_GET Example

  
  <form role="form" method="get" action="login_Process.php">
   <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Username</label>
     <input type="text" class="form-control" id="exampleInputEmail1" placeholder="กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณ">
   </div>
   <div class="form-group">
     <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
      <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="กรอกรหัสผ่านของคุณ">
   </div>
   <center>
     <a type="submit" class="btn btn-xl btn-danger" name="submit" href="main.php" >ส่งข้อมูล</a>
   </center>
  </form>
                

500x500

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง method="POST" ใน Formlogin เป็นระบบการจำกัดสิทธิและยืนยันตัวบุคคล

Code ตัวอย่าง

 • method="POST"

                
                              
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="th">
   <head>
    <title>Html5</title>
  
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
    <script type="text/javascript" src="bootstrap/js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  
   </head>
   <body>
    
    <div class="container">
     <div class="container" style="margin-top:30px">
      <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
       <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading" align="center"><h3 class="panel-title"><strong>เข้าสู่ระบบ</strong></h3></div>
        <div class="panel-body">
         <form role="form" method="post" action="Process_login.php">
          <div class="form-group">
           <label for="exampleInputEmail1">Username</label>
           <input type="text" class="form-control" id="exampleInputEmail1" placeholder="กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณ">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
           <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="กรอกรหัสผ่านของคุณ">
          </div>
           <center>
            <a type="submit" class="btn btn-xl btn-danger" name="submit" href="main.php" >ส่งข้อมูล</a>
           </center>
         </form>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
  
   </body>
  </html>
                  
                 

ตัวอย่างการส่งแบบ POST


ตัวอย่างการใช้คำสั่ง method="GET" ใน Formlogin เป็นระบบการจำกัดสิทธิและยืนยันตัวบุคคล

Code ตัวอย่าง

 • method="GET"

                  
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="th">
   <head>
    <title>Html5</title>
  
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
    <script type="text/javascript" src="bootstrap/js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  
   </head>
   <body>
    
    <div class="container">
     <div class="container" style="margin-top:30px">
      <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
       <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading" align="center"><h3 class="panel-title"><strong>เข้าสู่ระบบ</strong></h3></div>
        <div class="panel-body">
         <form role="form" method="GET" action="Process_login.php">
          <div class="form-group">
           <label for="exampleInputEmail1">Username</label>
           <input type="text" class="form-control" id="exampleInputEmail1" placeholder="กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณ">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
           <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="กรอกรหัสผ่านของคุณ">
          </div>
           <center>
            <a type="submit" class="btn btn-xl btn-danger" name="submit" href="main.php" >ส่งข้อมูล</a>
           </center>
         </form>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
  
   </body>
  </html>
                  
                 

ตัวอย่างการส่งแบบ GET