UpdateForm

เมื่อกดปุ่ม

แล้วปุ่มมีการส่งข้อมูลมา คำสั่งโค้ดใน Form นี้ก็จะตรวจเช็คว่ามีการส่งค่ามาจาก ปุ่มที่เก็บค่าไว้ที่ตัวแปรตามที่เรากำหนด จริงหรือไม่ ถ้ามีการส่งมาจริงก็ให้ทำการ SELECT ข้อมูลของตารางที่เราต้องการจะแก้ไขออกมาโชว์ โดยเงื่อนไขก็คือ ให้ดึกออกมาโชว์จาก ID ที่ถูกส่งมา


ย้อนกลับ