1.การเชื่อต่อกับฐานข้อมูล โดยการใช้คำสั่ง Mysql Connect

Code ตัวอย่าง 

 • Mysql Connect

  
  $servername = "localhost";
  $username = "root";
  $password = " "; //ให้ใส่รหัสผ่านของ Php myadmin
  $dbname = " "; //ให้ใส่ชื่อของ Database ที่สร้างไว้
  
  $Connection = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  $Connection->set_charset("utf8");
   if ($Connection->connect_error) {
     echo "Connect Failed".$Connection->connect_error;
   }
     echo "Connect Successful";
                   
                  

500x500

2.การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการใช้คำสั่ง Select

Code ตัวอย่าง

500x500

3.การเพิ่มข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Insert

Code ตัวอย่าง

500x500

4.การอัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Update

Code ตัวอย่าง

500x500

5.การลบข้อมูลในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Delete

Code ตัวอย่าง

500x500

ตัวอย่างโค้ดเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง MSQLi Connect

Code ตัวอย่าง

ตัวอย่างโค้ด เพิ่มข้อมูล ลงฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง INSERT INTO

Code ตัวอย่าง

ตัวอย่างโค้ด Form รับข้อมูล

Code ตัวอย่าง