ภาษาโปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์

PHP(Programming Language)เริ่มต้นกับ PHP

        การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ภาษา HTML เป็นตัวนำเสนอผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์นั้นมีขีดจำกัด เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่คงที่ (หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Static) ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาก่อนการแสดงผลหือนำเสนอข้อมูล เมื่อมีการเรียกหน้าเว็บนั้นขึ้นมาดูข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกนำมาแสดง แต่ถ้าต้องการปรับแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ผู้ออกแบบเว็บก็ต้องเข้าไปทำการแก้ไขไฟล์ข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ใช้ภาษา PHP เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมมากสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web application)

500x500

การทำงานของ PHP

        PHP เป็น ภาษาโปรแกรม ซึ่งไม่เหมือนกับ ภาษา HTML ที่เป็นเพียงภาษาที่ใช้ในการแสดงผลหน้าเอกสาร เช่น ข้อความ หรือ รูปภาพ ซึ่งภาษา PHP นั้นจะทำหน้าที่รับหรืออ่านคำสั่งที่คุณเขียนโค้ดไว้ด้วยภาษา PHP แล้วทำงานตามคำสั่งเหล่านั้น เช่น การรับค่าแล้วเก็บค่าลงในตัวแปร การตัดสินใจ(การทำซ้ำ, การวนลูป) หรืออาจจะทำงานที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การอัพไฟล์ข้อมูล การติดต่อกับฐานข้อมูล เป็นต้น

        PHP จะถูกเรียกให้ประมวลผลโค้ด PHP ในหน้า Page ก็ต่อเมื่อเว็บราวเซอร์ร้องขอ PHP Page จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งการร้องขอ PHP page นั้นอาจจะเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้คลิกที่ไฮเปอร์ลิ้งค์ คลิกปุ่ม (Submit) เพื่อส่งข้อมูล หรือป้อน URL ของเพจเข้ามาตรง ๆ ก็ได้

500x500

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ต้องมีอะไรบ้าง

        เนื่องจาก PHP ทำงานที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นเราต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยให้ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Web application ไว้ในเครื่องเดียว เช่น Sublime Text3 (ใช้ในการสร้างและแก้ไขข้อความ) USBwebserver (ใช้ในการจำลองเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์)

500x500


รูปแบบโครงสร้างและหลักการทำงานของภาษา PHPรูปแบบโครงสร้าง PHP

1.รูปแบบ XML(XML Style)
  <?php
    ..ใส่คำสั่งต่าง ๆ ของ php..
  ?>

2.รูปแบบสคริปต์(Script Style)
  <script language="php">
    ..ใส่คำสั่งต่าง ๆ ของ php.. 
  <script>

3.รูปแบบสั้น(Short Style)
  <?
    ..ใส่คำสั่งต่าง ๆ ของ php..
  ?>

4.รูปแบบ ASP(ASP Style)
  <%
    ..ใส่คำสั่งต่าง ๆ ของ php..
  %>        
       

จากรูปแบบทั้ง 4 รูปแบบนี้ รูปแบบ XML เป็นรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุด


500x500

เอกสารอ้างอิง

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์. (2559). การสร้างเว็บไซต์(ด้วยภาษา Html5). กรุงเทพฯ:ซอฟท์เพรส


Back Next