แท็กของภาษา PHPPHP Tag

        ในการสร้าง Web application นั้นเราจะเขียนโค้ด PHP ปะปนรวมอยู่กับคำสั่ง HTML ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการบางอย่างให้ PHP Interpreter รู้ว่าส่วนใดคือโค้ด PHP และส่วนใดคือคำสั่ง HTML

        วิธีการก็คือ การใช้แท็กพิเศษของ PHP ซึงได้กล่าวไว้ในข้างต้น เรื่อง รูปแบบโครงสร้าง PHP แท็กนี้จะเริ่มต้นด้วย <?php และปิดท้ายด้วย ?> โดยไม่จำเป็นต้องอยู่บรทัดเดียวกัน เมื่อ PHP Interpreter อ่านโค้ดใน PHP Page มันจะถือว่าคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ภายในแท็กนี้คือโค้ด PHP และจะประมวลผลตามโค้ดเหล่านั้น

500x500

PHP Interpreter

        เมื่อ PHP Interpreter ทำการอ่านโค้ดใน PHP Page มันจะสนใจเฉพาะส่วนของโค้ด PHP เท่านั้น โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่วนที่เป็นคำสั่ง แท็ก ของ HTML หรือส่วนอื่นใดในเว็บเพจ จึงเห็นได้ว่าคำสั่งทั้งหลายที่อยู่นอกแท็กของ PHP จะถูกส่งผ่านมาโดยตรง (pass through) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือแม้แต่จัดรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่ส่วนของแท็ก PHP นั้นจะถูกประมวลผล


        เมื่อ PHP Interpreter ประมวลผลโค้ด PHP ในเพจหมดแล้ว ก็จะรวบรวมผลลัพธ์ทั้งหมด (ทั้งที่เป็นการ pass through และที่เกิดจากการทำงานของโค้ด PHP) แล้วส่งให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์จะรับหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปให้เว็บบราวเซอร์ในเครื่องของผู้ใช้อีกที ทำให้ผู้ใช้ได้เห็นหน้าตาของเว็บเพจนั้นทั้งหมด

500x500

        แท็กของ PHP ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในส่วน <body> ของเพจ และสามารถ เปิด-ปิด กี่ครั้งก็ได้Comment PHPการเขียนคอมเมนต์ในภาษา PHP

        เราสามารถเขียนคอมเมนต์ (Comment) กำกับไว้ในโค้ด PHP เพื่ออธิบายว่าโค้ดแต่ละส่วนนั้นใช้ทำอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือนำโค้ดไปพัฒนาต่อ

        PHP Interpreter เมื่อทำการอ่านหน้า PHP Page จะไม่สนใจคอมเมนต์ กล่าวคือมันจะไม่นำส่วนของคอมเมนต์มาตีความและประมวลผล ถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ในคอมเมนต์จะเป็นโค้ด PHP ก็ตาม ดังนั้นประโยชน์อีกข้อหนึ่งของคอมเมนต์ก็คือ ใช้ปิดการทำงานของโค้ดส่วนใดส่วนหนึ่งในเพจไว้ชั่วคราว แทนที่เราจะลบโค้ดในส่วนนั้นทิ้งไป

        คอมเมนต์ในภาษา PHP แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว (Single-Line Comments) และคอมเมนต์แบบหลายบรรทัด (Multiple-Line Comments)

รูปแบบคอมเมนต์ สัญลักษณ์ที่ใช้ คำอธิบาย
คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว // หรือ # ข้อความใด ๆ ั้งแต่เครื่องหมายนี้ไปจนสุดบรรทัดนั้นจะกลายเป็นคอมเมนต์
คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด /*...*/ ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* กับ */ จะกลายเป็นคอมเมนต์

500x500

เอกสารอ้างอิง

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์. (2559). การสร้างเว็บไซต์(ด้วยภาษา Html5). กรุงเทพฯ:ซอฟท์เพรส


Back Next