การสร้าง Web application โดยใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

HTML CSS PHP SQLการสร้าง Web application ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา HTML, CSS, PHP และภาษา SQL

 •         ภาษา HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนข้อมูลข่าวสารบนเว็บ ซึ่งการแสดงข้อมูลใด ๆ บนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์นั้น จำเป็นต้องมีตัวควบคุมการแสดงผล เพื่อทำการสื่อสารกับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ว่าต้องการแสดงข้อมูลเหล่านั้นออกมาในรูปแบบไหน เช่น ต้องการให้แสดงรูปแบบตัวอักษรที่เป็นแบบ ตัวหนา เอียง  ขีดเส้นใต้ หรือจะเป็นการแสดงแบบรูปภาพ หรือตารางก็ได้ เหมือนในหน้าเว็บที่คุณกำลังอ่านอยู่ ณ ตอนนี้ที่จะมีข้อความและรูปภาพแสดงให้เห็น

          CSS คืออะไร..? CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาที่ใช้กำหนดรูปแบบของส่วนต่าง ๆ ในเอกสาร HTML ที่จะนำเสนอบนหน้าเว็บ เช่น แบบตัวอักษร สีสัน เส้นขอบ ขนาด และสีพื้นหลังของหน้าเว็บ เป็นต้น ซึ่งในเว็บแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้นี้จะ นำเอา Bootstrap Framework เข้ามาช่วยในการตกแต่งหน้าเว็บดังนั้นผู้ศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด CSS เองเนื่องจาก Bootstrap Framework ได้กำหนดรูปแบบมาให้อยู่แล้ว

          PHP เป็น ภาษาโปรแกรม ซึ่งไม่เหมือนกับ ภาษา HTML ที่เป็นเพียงภาษาที่ใช้ในการแสดงผลหน้าเอกสาร เช่น ข้อความ หรือ รูปภาพ ซึ่งภาษา PHP นั้นจะทำหน้าที่รับหรืออ่านคำสั่งที่คุณเขียนโค้ดไว้ด้วยภาษา PHP แล้วทำงานตามคำสั่งเหล่านั้น เช่น การรับค่าแล้วเก็บค่าลงในตัวแปร การตัดสินใจ(การทำซ้ำ, การวนลูป) หรืออาจจะทำงานที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การอัพไฟล์ข้อมูล การติดต่อกับฐานข้อมูล เป็นต้น

          SQL คืออะไร..? SQL ย่อมากจาก Structured Query Language คือภาษามาตรฐานสำหรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษานี้มีใช้ในระบบฐานข้อมูลที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กัน เช่น MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server หรือ Sybase เป็นต้น สรุป ภาษา SQL ก็คือภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของ Web application ที่เราสร้างขึ้นมานั่นเอง

500x500

จากข้อมูลที่กล่าวมาในเบื้องต้น เกี่ยวกับภาษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์

สรุปสั้น ๆ ได้ดังนี้

 •         ภาษา HTML นั้นเป็นภาษาที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งหน้าตาของ From ในเว็บไซต์ หรือ Web application เช่น การแสดงรูปแบบตัวอักษรที่เป็นแบบ ตัวหนา เอียง  ขีดเส้นใต้ หรือจะเป็นการแสดงแบบรูปภาพ หรือตาราง เป็นต้น

          ภาษา PHP เป็นภาษาที่คอยประมวลผล โดยทำหน้าที่รับหรืออ่านคำสั่งที่คุณเขียนโค้ดไว้ด้วยภาษา PHP แล้วทำงานตามคำสั่งเหล่านั้น เช่น การรับค่าแล้วเก็บค่าลงในตัวแปร การตัดสินใจ(การทำซ้ำ, การวนลูป) หรืออาจจะทำงานที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การอัพไฟล์ข้อมูล การติดต่อกับฐานข้อมูล เป็นต้น

          ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานสำหรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของ Web application ที่เราสร้างขึ้นมานั่นเอง

500x500

Back  Next